(1)
Shinde Raj Rahul; Deshmukh Mangesh Prakash; Shikhare Kedar Shashikant; Kale Abhishek; Kiran Jagtap. A Review Paper on Social Distance Detection Using Deep Learning. IJPRSE 2023, 4, 247-250.