[1]
Chandrashekhar, Charan G R, Jeevan M M, Jhenkar H G, and Shyam Sundar Bhushan, “Morse Code Based Authentication System”, IJPRSE, vol. 3, no. 6, pp. 84–88, Jun. 2022.